วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5.1 ภาพศึกษาดูงาน มาเลย์-สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานบล็อก

จากการที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่อง

กิจกรรมที่ 5 ผลจากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

1. วิธีการไปศึกษาดูงานมีขั้นตอนในการไปศึกษาดูงานดังต่อไปนี้
   1.1  ประชุมนักศึกษาเพื่อร่วมกันเลือกสถานที่ไปศึกษาดูงาน
   1.2  เสนออาจารย์เพื่อเขียนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   1.3  ประชุมกรรมการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่ไปศึกษาดูงาน
   1.4  เลือกทัวร์ที่เหมาะสมในเรื่องรถ ราคา  วัน  สถานที่
   1.5  จัดเก็บเงิน 
   1.6  ขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
   1.7  นัดหมายกำหนดการที่แน่นอน
   1.8  เดินทางไปศึกษาดูงาน
   1.9  สรุปรายงานผลการไปศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาบริบท ระบบข้อมูล และระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา

 1. บริบทสถานศึกษา
        โรงเรียนวัดลำนาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2476 ซึ่งเป็นพื้นที่ธรนีสงฆ์ มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด 747 คน เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 37 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
         จุดเด่นของโรงเรียน

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดโปรแกรม spss
      คลิก Start -> All Programs -> SPSS
      ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
      เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

สวัสดีค่ะ

ชื่อ นางสาวนิภาวรรณ ขวดแก้ว
นักศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ปี 2553
รหัสนักศึกษา 53467060

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดลำนาว อ.บางขัน